Το Εργαστήριο Διευθετήσεως Ορεινών Υδάτων αναπτύσσει διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα στις περιοχές: Διευθέτησης χειμάρρων, υδρομετεωρολογίας του ορεινού χώρου, υδραυλικής και υδρολογίας φυσικού περιβάλλοντος, δασικής υδρολογίας και χιονολογίας, υδρολογικός χειρισμός λεκανών απορροής, αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιμετώπισης της λειψυδρίας και των αναγκών ύδρευσης, ταμιευτήρες, ελέγχου φερτών υλών, αποτροπής γεωκατακρημνήσεων, γεωλισθήσεων, διαβρώσεων και προσχώσεων, προστασίας φυσικών και τεχνητών λιμνών, καταπολέμησης της διάβρωσης και της απερήμωσης, φυτοτεχνικής στερέωσης των εδαφών, διαστασιολόγησης έργων όλων των παραπάνω περιοχών, υδρομαστεύσεις, ομβροσυλλογές .
Το Εργαστήριο Διευθέτησεις Ορεινών Υδάτων εκπονεί μελέτες, αναπτυξιακά έργα, ερευνητικά έργα, γνωματοδοτήσεις, πραγματογνωμοσύνες, επίβλεψη για ενδιαφερόμενους φορείς όπως: Υπουργεία, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμους, Οργανισμούς Ύδρευσης-Αποχέτευσης, ΔΕΗ, Βιομηχανίες και λοιπές επιχειρήσεις, Ιδιώτες κλπ.

Ο Δ/ντής του εργαστηρίου

 

Δημήτριος Στάθης
Καθηγητής