ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Το μέχρι σήμερα ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων είναι πολυάριθμο, πολύπλευρο και αναφέρεται στα παρακάτω αντικείμενα:

 • διευθετήσεις χειμάρρων και χειμαρροποτάμων
 • διευθετήσεις γεωλισθήσεων και γεωκατακρημνίσεων, αποτροπή διαβρώσεων, στραγγίσεις ορεινών εδαφών
 • χειρισμός ή αποτροπή φερτών υλικών, προσχώσεων σε λίμνες και πεδινές περιοχές
 • φυτοτεχνικές διευθετήσεις και στερεώσεις εδαφών
 • υδρολογικός χειρισμός λεκανών απορροής για παραγωγή επιφανειακού νερού
 • συστήματα και έργα διευθετήσεων ρευμάτων (φράγματα, πρόβολοι, παράλληλοι τοίχοι, δεξαμενές απόθεσης, στράγγιση και σταθεροποίηση πρανών, κλπ)
 • υδρολογικός χειρισμός λεκανών απορροής
 • προστασία κατά διάβρωσης
 • αποτροπή πλημμυρών και έλεγχος (συγκράτηση) πλημμυρικών νερών
 • υδρομαστεύσεις και αξιοποίηση υδάτινων πόρων των λεκανών απορροής
 • καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας από πλημμύρες, γεωλισθήσεις, χιονολισθήσεις, προσχώσεις
 • ομβροσυλλεκτήρες και δεξαμενές νερού
 • δεξαμενές απόθεσης υλικών και νερού
 • έργα μεταφοράς νερού και παραγωγής ενέργειας (μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδρομαστεύσεων, αντιπλημμυρικής προστασίας, κλπ.)
 • έργα βαθμίδωσης κοιτών και στερέωσης ασταθών εδαφών στις λεκάνες
 • προσαρμογή των έργων διευθέτησης στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και την αναψυχή, ιχθυοκομία, αντιπυρική προστασία,            ύδρευση, κλπ.
 • διευθετήσεις ρευμάτων και περιφερειακή ανάπτυξη
 • έλεγχος ποιότητας χιονιού και χιονοκαλύμματος
 • αποτροπή χιονολισθήσεων
 • χιονοδρομικές πίστες και λοιπές εγκαταστάσεις
 • διαστασιολόγηση και έλεγχος της ευστάθειας των κατασκευών
 • κατασκευαστικές μελέτες των έργων

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (2010-2019)
1. «Προσδιορισμός στοιχείων δασοτεχνικής διευθέτησης ρευμάτων λεκάνης απορροής λίμνης Καστοριάς» με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Στεφανίδη, Αναπληρωτή καθηγητή, της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ (Ιούνιος 2011-).
2. «Έρευνα προσδιορισμού της στερεομεταφοράς στο χείμαρρο Βελβενδού Κοζάνης» με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Στεφανίδη, Αναπληρωτή καθηγητή, της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ(Ιούνιος 2011).
3. Ορθολογική διαχείριση λεκανών απορροής της λίμνης Κορώνειας για προστασία των εδαφών και των απειλούμενων φυσικών οικοτόπων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Στεφανίδη, καθηγητή,  Έτος: 2013.
4. «Έρευνα προσδιορισμού της στερεομεταφοράς στο χείμαρρο Πλατάνια Νέας Τρίγλιας Χαλκιδικής» με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Μάριο Σαπουντζή, Επίκ. Καθηγητή της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (Απρίλιος 2012- Μάρτιος 2013).
5. Η επίδραση της αστικοποίησης στην πλημμυρογένεση, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτρη Μυρωνίδη, Επίκ. καθηγητή, 01/2012-12/2012,
6. Ανάλυση του χειμαρρικού περιβάλλοντος των λεκανών απορροής του πετάλου της Αριδαίας,  με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτρη Μυρωνίδη, Επίκ. καθηγητή, (03/2014- 06/2014) Χρηματοδότηση Cartografia.
7. Μελέτη υπολογισμού-εκτίμησης του αιολικού δυναμικού και της ηλιακής ενέργειας στις Πανεπιστημιακές περιοχές: Ταξιάρχη Χαλκιδικής, Κολχικού Θεσσαλονίκης και Περτουλίου Τρικάλων του Α.Π.Θ., με Επιστημονικούς Υπεύθυνους τους: Θεόδωρο Καρακώστα, Παύλο Ευθυμίου και Θωμά Ξένου. Συμμετοχή στην Ερευνητική ομάδα: Δημήτριος Στάθης, Αν. Καθηγητής

Φράγμα διαλογής

 

Φράγμα στερέωσης της κοίτης με πρόφραγμα

 

Σειρά φραγμάτων στερέωσης της κοίτης

 

Φράγμα συγκράτησης φερτών υλικών και φράγμα διαλογής